TheGrue

Natječaj za zaposlenje | Stručni suradnik za sport

25.11.2015.

Prijave na Javni natječaj dostaviti u roku od 8 dana (zaključno s 03.11.2015.) od dana objave istog na oglasnoj ploči i web stranicama HZZ Šibenik i to na adresu: „Zajednice sportova grada Šibenika, Miminac 15/III, 22000 Šibenik“, s naznakom „Za natječaj | Stručni suradnik za sport – ne otvaraj“.

Prijave se trebaju dostaviti ispisane na računalu i vlastoručno potpisane.  

UVJETI:

  • državljanstvo Republike Hrvatske (potreban dokaz: preslika domovnice, ili osobne iskaznice, ili putovnice);
  • viša ili visoka stručna sprema stečena po propisima važećim prije donošenja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 180 – 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik ili najmanje završen stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova i naziv stručni prvostupnik;
  • Tri (3) godine iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • Poznavanje rada na računalu;
  • Organizacijske sposobnosti;
  • Probni rad šest (6) mjeseci.

Uz prijavu s prilozima potrebno je još priložiti:

  • životopis kandidata.

Isprave priložene uz prijavu dostavljaju se u neovjerenim preslikama, a izabran/a kandidat/kandidatkinja prije zasnivanja radnog odnosa dužan/na je iste dostaviti na uvid u izvorniku zajedno s uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti. Nedostavljanje izvornika isprava, odnosno uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se odustajanjem od prijema.

Osobe koje ne podnesu uredne i pravovremene prijave sukladno ovom Natječaju neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama, te se njihove prijave neće ni razmatrati. Urednom prijavom smatra se svaka koja je izrađena sukladno zahtjevima iz ovog Natječaja, te sadrži sve potrebe priloge.

Prijavljeni/e kandidati/kinje bit će pismeno obaviješteni/e o ishodu Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.