TheGrue

Natječaj za zaposlenje | Knjigovođa

25.11.2015.

Prijave na Javni natječaj dostaviti u roku od 8 dana (zaključno s 03.11.2015.) od dana objave istog na oglasnoj ploči i web stranicama HZZ Šibenik i to na adresu: „Zajednice sportova grada Šibenika, Miminac 15/III, 22000 Šibenik“, s naznakom „Za natječaj | Knjigovođa – ne otvaraj“.

Prijave se trebaju dostaviti ispisane na računalu i vlastoručno potpisane.  

UVJETI:

  • Državljanstvo Republike Hrvatske (potreban dokaz: preslika domovnice, ili osobne iskaznice, ili putovnice);
  • Srednja stručna sprema – gimnazija, upravna ili ekonomska struka;
  • Jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
  • Poznavanje rada na računalu;
  • Probni rad tri (3) mjeseca.

Uz prijavu s prilozima potrebno je još priložiti:

  • životopis kandidata.

Isprave priložene uz prijavu dostavljaju se u neovjerenim preslikama, a izabran/a kandidat/kandidatkinja prije zasnivanja radnog odnosa dužan/na je iste dostaviti na uvid u izvorniku zajedno s uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti. Nedostavljanje izvornika isprava, odnosno uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se odustajanjem od prijema.

Osobe koje ne podnesu uredne i pravovremene prijave sukladno ovom Natječaju neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama, te se njihove prijave neće ni razmatrati. Urednom prijavom smatra se svaka koja je izrađena sukladno zahtjevima iz ovog Natječaja, te sadrži sve potrebe priloge.

Prijavljeni/e kandidati/kinje bit će pismeno obaviješteni/e o ishodu Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.