TheGrue

NATJEČAJ | Tajnik u Zajednici sportova grada Šibenka

02.08.2019.

UVJETI:

  • državljanstvo Republike Hrvatske (potreban dokaz: preslika domovnice, ili osobne iskaznice, ili putovnice);
  • viša ili visoka stručna sprema stečena po propisima važećim prije donošenja Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 180 – 240 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni prvostupnik, ili najmanje završen stručni studij u trajanju od najmanje tri godine čijim se završetkom stječe najmanje 180 ECTS bodova i naziv stručni prvostupnik (potreban dokaz: preslika diplome);
  • najmanje 5 godina iskustva na rukovodećim i/ili organizacijskim poslovima u sportu (potrebni dokazi:uvjerenje poslodavca i/ili predsjednika udruge o obavljanju rukovodećih i/ili organizacijskih poslova;
  • znanje i sposobnost organiziranja, rukovođenja i koordiniranja (potreban dokaz: preporuka poslodavca, ili preporuka predsjednika udruge);
  • da se nije ogriješio o etička načela koja proizlaze iz Olimpijske povelje (potreban dokaz: vlastita izjava);
  • nepostojanje zapreka iz članka 27. stavak 2. Statuta Zajednice sportova grada Šibenika (potreban dokaz: za alineju 1. vlastita izjava, za alineju 2. uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci);
  • vladanje jednim od od službenih jezika Međunarodnog olimpijskog odbora

Uz prijavu s prilozima potrebno je još priložiti:

  • životopis kandidata;
  • plan rada.

Prijave na Javni natječaj dostaviti u roku od 8 dana od dana objave istog u službenom glasilu RH „Narodne novine“ i to na adresu: „Zajednice sportova grada Šibenika, Miminac 15/III, 22000 Šibenik“, s naznakom „Za natječaj – ne otvaraj“.

Prijave se trebaju dostaviti ispisane na računalu i vlastoručno potpisane.

Isprave priložene uz prijavu dostavljaju se u neovjerenim preslikama, a izabran/a kandidat/kandidatkinja prije zasnivanja radnog odnosa dužan/na je iste dostaviti na uvid u izvorniku zajedno s uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti. Nedostavljanje izvornika isprava, odnosno uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se odustajanjem od prijema.

Osobe koje ne podnesu uredne i pravovremene prijave sukladno ovom Natječaju neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama, te se njihove prijave neće ni razmatrati. Urednom prijavom smatra se svaka koja je izrađena sukladno zahtjevima iz ovog Natječaja, te sadrži sve potrebe priloge.

Prijavljeni/e kandidati/kinje bit će pismeno obaviješteni/e o ishodu Natječaja u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

NATJEČAJ - za izbor tajnika Zajednice sportova grada Šibenika